• Preghiere

    Preghiera a Santa Rosalia

    Rusulia, Rusulia, prea a Gesù e a Maria. A si quattru cantuneri ci su quattru beddi artari. Luciferu cu tia nun si potti cuntrastari; di peni e guai n’aviti a scanzari, di tirrimotu nun c’essiri chiù. E decimila voti ludamu Santa Rusulia e ludamu tutti uguali chi Diu ni scanza d’ogni mali. La frase “Ai quattru cantuneri” si riferisce all’incrocio di via Maqueda con via Vittorio Emanuele in Palermo. La frase “ci su quattru beddi artari” si riferisce alle quattro cantoniere (angoli) della precedente frase.

  • Preghiere

    Binidici Signuri

    Binidici Signuri sta jurnata falla liggera comu ‘na passiata guida li me pinseri mentri travagghiu pigghimi i ‘n tempu prima ca sbagghiu tenimi luntanu di la lagnusia dammi rispettu ppi ccu sia sia calma li me nervi e dammi paci quannu aia fari zoccu non mi piaci ricordami di pinsariti ogni tantu ccu la priera oppuri ccu lu cantu meritu nun cercu e mancu vantu basta ca stu me jornu lu fazzu santu …e accussi sia