Racconti e Fiabe

Giufà e la statua di ghissu

Si cunta ca cc’era ‘na mamma, e avía un figliu chiamatu Giufà; sta mamma di Giufà campava pòghira. Stu Giufà era babbu, e lagnusu e mariuolu: sò anatri avía ‘na puocu di tila e cci dissi a Giufà: – «Pigliammu ‘na puocu di tila; e la va’ a vieni ‘ntra un paisi luntanu, e l’ha’ a vìnniri a chiddi pirsuni chi parlanu picca.» Giufà si partì’ cu la tila ‘n cuoddu e si nni ij’ a vìnniri.
Arrivatu ‘ntra un paisi accumincià’ a vanniari: – «Cu’ voli la tila!» Lu chiamavanu li genti e accuminciavanu a parlari assai, a cu’ cci paría grossa, a cu’ cci paría cara. Giufà cci paría ca parlavanu assà’, e ‘un cci nni vulía dari. ‘Nquà camina di ccà, camina di ddà, si ‘nfila ‘ntra un curtigliu; ddà nun cc’era nuddu e cci truvà’ ‘na statua di gghissu, e cci dissi Giufà: – «La vuliti accattari la tila?» – e la statua ‘un cci dava cuntu; ‘ntantu vitti ca parlava picca; – Ora a vu’, ca parlati picca, v’haju a vìnniri la tila.» –; piglia la tila cci la stenni di supra: – «Ora dumani viegnu pri li grana,» e si nni ij’.
Quannu agghiurnà’, cci ij’ pri li grana, e tila ‘un ni truvà’, e cci dicía: – «Dùnami li grana di la tila;» – e la statua ‘un cci dicía nenti. – «Già ca ‘un mi vò’ dari li grana, ti fazzu vìdiri cu’ sugnu ia;» si ‘mbresta un zappuni e va a mazzía la statua fina ca l’allavancà’, e nni la panza cci trova ‘na baccaredda di dinari; si minti li dinari nni lu saccu e si nni va nni sò mà’; arrivannu, a sò mà’ cci dissi: – «La vinnivu la tila ad unu chi nun parlava, e grana a la sira ‘un mi nni detti; puà cci jivu la matina cu lu zappuni, l’ammazzavu, lu jittavu ‘n terra e mi detti sti dinari.» – La mamma, ca era ‘sperta, cci dissi: – «’Un diri nenti, ca a puocu a puocu nni jemmu manciannu sti dinari.»

Giuseppe Pitrè, Fiabe novelle e racconti popolari siciliani – Vol. III

Marianna

Vive a Palermo. Appassionata di fotografia, di lettura e di ogni forma d'arte (o quasi). Innamorata della Sicilia. Laureata in Lettere Moderne con una tesi sul cibo all'interno della letteratura e dei menu siciliani.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *